Hình ?nh ??p v? cách th? hi?n tình yêu d? th??ng c?a Teen

by duynamdang

Ng??i tr? ngày nay th? hi?n tình yêu muôn màu muôn v? v?i nhi?u hình ?nh ??p và m?i l?. ?ó có th? là kí t? trong môn Toán h?c v?i c?n b?c hai, vô c?c, là hai ngón tay v?i ký hi?u bên nhau, cách xa, là truy?n ch? ?ôrêmon, hình bi?m h?a.

hinh+anh+dep

Gi?i h?n c?a tình yêu là vô c?c.

Tình yêu , theo cách hi?u ??n gi?n c?a nhi?u ng??i ?ó là khái ni?m ch? v? tr?ng thái, cung b?c tình c?m c?a ch? th? này dành cho m?t ch? th? khác ? m?c ?? cao h?n s? thích thú và có ý mu?n ???c g?n k?t v?i ch? th? ?ó ? m?t khía c?nh, m?c ?? nh?t ??nh.

?ây là ch? ?? muôn thu?, không m?i nh?ng ch?a bao gi? là x?a c?, luôn thu hút ???c r?t nhi?u ng??i quan tâm. Qua nhi?u blog, di?n ?àn và nh?ng hinh anh dep chúng ta ??u có th? th?y tình yêu ???c bàn lu?n nhi?u nh? th? nào.

Gõ t? khóa “Tình yêu”, trong vòng 0,23 giây Google s? tìm ki?m cho chúng ta ??n h?n 100 tri?u k?t qu?. Hay trên các di?n ?àn m?ng xã h?i, hay các h?i nhóm có tên ng?n g?n “Tình yêu” có t?i 444.220 thích và h?n 35.700 ng??i tham gia bàn lu?n.

V?i s? sáng t?o, dí d?m các b?n tr? ?ã t?o nên hinh anh dep trái tim muôn hình muôn d?ng và t? nh?ng ch?t li?u vô cùng khác nhau. ?ó có th? là nh?ng trang sách hoc sinh ???c g?p l?i m?t cách c?u k?, hay ánh sáng t? nh?ng chi?c ?èn trên ?i?n tho?i, hinh anh dep t? bàn tay, nh?ng chi?c lá cây…

hinh+anh+dep1

B?ng các ngón tay, thêm chút hình v? ngh? ngh?nh, m?t câu chuy?n ng?n v? tình yêu ?ã ???c k?.

?? x?p nên câu t? tình, nh?ng tâm h?n ?ang yêu th? t? nh?ng kí t? trong Toán h?c v?i các c?n b?c hai, vô c?c… Tình yêu tr? thành ph??ng trình có nhân chia c?ng tr?, l?y th?a… mà ?áp án chung luôn luôn là “love”, là “trái tim”. C?ng t? nh?ng kí hi?u c?a Toán h?c này ?? nói v? không gi?i h?n c?a tình yêu: vô c?c.

T? nh?ng chi?c ghim b?ng bình th??ng, qua s? khéo léo liên t??ng, s?p x?p, câu chuy?n h?nh phúc v? m?t gia ?ình c?ng ???c th? hi?n v?i nh?ng anh dep tinh yeu.

Dùng ?? ch? tình yêu ?ôi l?a, gi?i tr? ngày nay c?ng ??i khác. Không dùng nh?ng hình ?nh hay anh dep tinh yeu L??ng S?n Bá – Chúc Anh ?ài, Romeo – Juliet n?a mà là t? nhân v?t truy?n tranh. Ph? bi?n nh?t là truy?n ?ôrêmon v?i Nobita – Xuka…

Trong nh?ng l?i yêu th??ng, nhi?u ng??i tr? c?ng t?o cho mình m?t v? thú v? n?a ?ó là thay ch? b?ng nh?ng hình ?nh ng? ngh?nh và anh dep tinh yeu. Ch?ng h?n nh? nhà l?u, xe ô tô, ti?n,… hay các c?m xúc bu?n vui, h?n gi?n ??u có nh?ng bi?u t??ng ???c th? hi?n.

hinh+anh+dep2

Hình trái tim – bi?u t??ng cho tình yêu ???c t?o ra t? r?t nhi?u cách.

hinh+anh+dep3

hinh+anh+dep4

hinh+anh+dep5

“Love” – “yêu” c?ng ?ã ???c d?ng lên t? r?t nhi?u ki?u.

hinh+anh+dep6

V?i l?i bày t? c?n có.

hinh+anh+dep7

“Anh ?ã n?m tay em và ?ã ??t tình yêu vào ?ó”.

hinh+anh+dep8

Tình yêu ?ã tr? thành m?t ph??ng trình toán h?c.

hinh+anh+dep9

hinh+anh+dep10

hinh+anh+dep11

Tình yêu ?ã ???c th? hi?n b?ng nh?ng ngôn ng? ký hi?u.

hinh+anh+dep12

 Tin nh?n th? hi?n tình c?m c?a Teen sinh ??ng v?i nh?ng hình ?nh thay cho ch? vi?t.

hinh+anh+dep13

Nhân v?t truy?n tranh ???c thay cho nh?ng nhân v?t c? L??ng S?n Bá – Chúc Anh ?ài, Romeo – Juliet.

hinh+anh+dep14

Nh?ng câu chuy?n tình ???c k? b?ng hình ?nh.

hinh+anh+dep15

R?t thú v? v?i hình ?nh ???c th? hi?n trên các ngón tay.

Theo báo ph? n? vi?t nam

Comments are closed.