Hình ?nh ??p v? tình yêu

by duynamdang

Tình yêu luôn ?n ch?a trong nó s? lãng m?ng,  ?i?u k? di?u và t?t c? nh?ng ??ng c?m ??n tuy?t v?i c?a c? hai con tim. Netlife xin gi?i thi?u t?i các b?n nh?ng hình ?nh ??p v? tình yêu, giúp cho chúng ta th?y ???c v? ??p tuy?t v?i c?a nó. Chúc các b?n luôn h?nh phúc và vui v? v?i tình yêu c?a  mình.

hinh anh dep Hình ?nh ??p v? tình yêu

Tình yêu là s? rung c?m c?a m?t tâm h?n khi g?p m?t tâm h?n khác ??ng ?i?u v?i mình, là s? hòa nh?p c?a hai trái tim, làm ng??i ta nhìn th?y m?i v?t, m?i ng??i  t??i ??p h?n v?i nh?ng hinh anh dep.
hinh anh dep1 Hình ?nh ??p v? tình yêu

T? khi em ??n v?i cu?c ??i c?a tôi. Trái tim tôi ?ã không còn ??p n?a mà nó ?ang hát v? nh?ng hinh anh dep.
hinh anh dep2 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Không có tình yêu nào là v?nh c?u mà ch? có nh?ng giây phút v?nh c?u c?a tình yêu v?i nh?ng hinh anh dep.
hinh anh dep3 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Ng??i ta ch? có th? chinh ph?c ???c m?t ng??i ph? n? b?ng m?t t?m lòng chân th?t mà thôi
hinh anh dep4 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Không có gì cao th??ng h?n tình yêu n?m trong nh?ng trái tim trong sáng
hinh anh dep5 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Bi?u hi?n ??u tiên c?a m?t anh dep tinh yeu chân th?t ? ng??i con trai là s? r?t rè, còn ? ng??i con gái là s? táo b?o
hinh anh dep6 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Yêu và ???c yêu là m?t b?n nh?c mà nghe mãi không bao gi? chán

hinh anh dep7 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Ð?nh ngh?a ti?ng yêu th?t là gi?n d?. Nó là s? hòa h?p gi?a hai tâm h?n  c?a nam n? v?i nh?ng anh dep tinh yeu.
hinh anh dep8 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Tình yêu trong xa cách ví nh? ng?n l?a trong gió. Gió th?i t?t ng?n l?a nh? và th?i bùng ng?n l?a l?n.

hinh anh dep9 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Tôi yêu hoa không ph?i vì ???ng cong tuy?t m?. Tôi yêu hoa là vì ngôn ng? c?a tình yêu và nh?ng anh dep tinh yeu.
hinh anh dep10 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Tình yêu có nh?ng lý l? riêng c?a nó mà không làm sao có th? hi?u ???c
hinh anh dep11 Hình ?nh ??p v? tình yêu

Nh?ng ?i?u tuy?t v?i nh?t trong cu?c s?ng không ph?i là nh?ng gì b?n gi? mà là nh?ng th? b?n ?ã cho ?i. ?ó là n? c??i, n? hôn và tình yêu chân th?t.

Comments are closed.