Hình ?nh ??p v? tình yêu d? th??ng

by duynamdang

?ã có bi?t bao hình ?nh ??p, th? ca và c? nh?ng câu chuy?n ??p nói v? tình yêu, nh?ng chúng ta mãi mãi không bao gi? có th? nói h?t ???c v? ??p c?a tình yêu. Sau ?ây là nh?ng b?c ?nh tình yêu tuy?t ??p và ??y lãng m?n, netlife xin gi?i thi?u t?i các b?n nh?ng hình ?nh tình yêu th?t d? th??ng, th? m?ng, ng? ngh?nh và ch?a ??ng nh?ng nét tr? trung t??i m?i và m?t chút ng? ngh?nh, ?áng yêu……….

Tình yêu không bao gi? ?òi h?i mà tình yêu là dâng hi?n. Tình yêu luôn luôn dày vò và kh?c kho?i nh?ng không bao gi? ph?n kháng và tr? thù.

hinhanhtinhyeu

Hãy luôn yêu m?i ng??i, hãy tin vài ng??i và ??ng xúc ph?m ??n ai và nh?ng hinh anh dep.

hinhanhtinhyeu1

Sa m?c là thiên ???ng n?u có em ? ?ó v?i nh?ng hinh anh dep.

hinhanhtinhyeu2

S? khao khát yêu th??ng th??ng làm cho tu?i tr? thêm m? m?ng, và ?ó là tình yêu có khi s?m n?y n?, c?ng có th? s?m l?i tàn. và ?ây là nh?ng hinh anh dep.

hinhanhtinhyeu3

Tình yêu r?t mong manh và d? v?. Hi?u ???c ?i?u này, b?n ?ã bi?t yêu th?c s?. Tôn tr?ng ?i?u này, b?n là ng??i ?ang s?ng trong anh dep tinh yeu.

hinhanhtinhyeu4

Hôn nhân không ph?i là m?t th? l? nghi, càng không ph?i là m?t d?u ch?m h?t. ?ó là v? ?i?u dài h?i, ph?c t?p mà vô cùng g?n g?i. ? ?ó ch?ng có gì quan tr?ng b?ng kh? n?ng gi? th?ng b?ng và ?? khéo léo trong l?a ch?n ng??i b?n nh?y cùng anh dep tinh yeu.

hinhanhtinhyeu5

Tình yêu nh? cái bóng c?a ng??i ta, càng theo ?u?i nó càng b? ch?y, càng h?ng h? thì nó l?i càng v??ng v?n mà theo mãi bên ta

hinhanhtinhyeu6

Trên ??i ch?ng có gì ng?t ngào b?ng gi?c m?ng yêu ???ng th?i tu?i tr?

hinhanhtinhyeu7

Gi?i h?n c?a tình yêu là yêu không có gi?i h?n và nh?ng anh dep tinh yeu.

hinhanhtinhyeu8

Th?i gian có th? xóa nhòa ?i nh?ng gì trên trái ??t, xong nó không th? xóa nhòa ???c m?i tình ??u mà ng??i ta tìm th?y.

hinhanhtinhyeu9

Theo báo ph? n? vi?t nam

Comments are closed.