Hình ?nh ??p v? tình yêu bu?n

by duynamdang

Hình ?nh ??p c?a nàng s? ??a b?n sang m?t l?nh v?c r?c r? c?a tâm h?n b?n, n?i không có gì ph?i c?ng ch?ng có gì trái, ?ó là l?nh v?c c?a cái ??p và tình yêu. S? r?t bu?n khi b?n g?p m?t ai ?ó mà b?n cho r?ng vô cùng có ý ngh?a ??i v?i b?n …

Mong sao b?n luôn yêu và luôn ???c yêu
” Em ?i!
Sao không mang tình yêu c?a tôi ?i theo?
Em b? l?i tôi v?i tình yêu c?a chính mình.
M?t gi?c m? b? b? ng?. “

Anh ch? mang ??n cho em toàn là ?au kh? . Vì v?y mà em yêu Anh. B?i vì ni?m vui thì d? quên, còn ?au kh? thì không bao gi? có th? quên ???c v?i nh?ng hinh anh dep.

Ch?ng bao gi? x?y ra chuy?n ta yêu mà ng??i con gái không h? hay bi?t – ta tin r?ng mình ?ã t? tình m?t cách rõ ràng b?ng m?t l?i nói, ánh m?t,  hay m?t cái ch?m tay th?t nh? nhàng và hinh anh dep.

Cu?c ??i c?a anh là m?t c?n m?ng kéo dài. Nó trôi qua th?t là êm ??m và ??y t?nh l?ng anh chìm ??m trong c?n m? ?ó t??ng ch?ng nh? không bao gi? t?nh gi?c và ?? r?i vào m?t ngày ??p tr?i Anh ?ã choàng t?nh c?n m?ng ?ó vì ?ã có m?t ng??i con gái ??n ?ánh th?c con tim tình yêu ?ang ng? say c?a anh th?c d?y. Ng??i con gái ?y chính là hinh anh depc?a em

Cái ngày mà m?t ph? n? ?i qua tr??c m?t b?n, t?a ánh sáng cho b?n b??c ?i theo chân nàng, thì cái ngày ?ó b?n kh?n ??n r?i, b?n ?ã yêu .Hình ?nh c?a nàng s? ??a b?n sang m?t l?nh v?c r?c r? c?a tâm h?n b?n, n?i không có gì ph?i c?ng ch?ng có gì trái, ?ó là l?nh v?c c?a cái ??p và tình yêu . Lúc này b?n ch? còn m?t vi?c ?? làm : ” Ngh? ??n nàng thi?t tha ??n m?c nàng bu?c ph?i ngh? ??n b?n “. V?i nh?ng anh dep tinh yeu ??y thú v?.

Tình yêu chân chính thì trong s?ch, yêu trong tim ch? không ? trong giác quan.

Tình yêu th?m l?ng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng m? c?a trái tim ?n kín có m?t tình yêu sáng r?c nh? trân châu. Trong ánh sáng c?a ban ngày k? l?, tình yêu lu m? m?t cách r?t ?au th??ng. Và nh?ng anh dep tinh yeuTình yêu c?a các chàng trai không n?m ? phía tim mà ? ?ôi m?t.

???c yêu, m?t s? ki?n quan tr?ng bi?t bao! Yêu,  l?i càng tr?ng ??i h?n n?a!  Vì  khi yêu, trái tim tr? nên r?t can ??m. Nó ch? còn toàn nh?ng cái thu?n khi?t, ch? d?a vào nh?ng gì cao th??ng và l?n lao v?i nh?ng anh dep tinh yeu.

Ai ?au kh? vì tình yêu hãy yêu h?n n?a. Ch?t vì yêu là  ?ang s?ng trong tình yêu.
Em, ch? mình em m?i t?o cho anh c?m giác ?ang ???c s?ng. Nh?ng ng??i ?àn ông khác b?o ?ã g?p ???c thiên th?n nh?ng anh ?ã th?y em và nh? th? là quá ??.

Th?t th?, khó tìm ra ???c m?t tình yêu th?t s? hoàn h?o. ?? tr? thành m?t ng??i tình, b?n ph?i có s? tinh t? c?a m?t k? r?t sáng su?t, s? linh ??ng c?a m?t ??a tr?, tính nh?y c?m c?a m?t ngh? s?, s? hi?u bi?t c?a m?t tri?t gia, s? thu nh?n c?a m?t v? thánh, s? khoan dung c?a m?t h?c gi? và lòng d?ng c?m c?a m?t tín ??.

B?n ?ã yêu, ?ã n?m ???c mùi v? h?nh phúc c?a ái tình. ??t nhiên, b?n  c?m th?y cái ??p, s? h?ng thú ? kh?p n?i. B?n không ng?n ng?i th? hi?n tình yêu c?a mình m?t cách say ??m, m?t cách d?u dàng, b?ng ngôn t? và b?ng s? im l?ng. Và b?n  c?m th?y mình m?nh m?, khoan dung và ??y sinh khí.

Cu?c s?ng thi?u tình yêu không ph?i là s?ng mà ch? là t?n t?i. Không th? s?ng thi?u tình yêu vì con ng??i sinh ra có m?t tâm h?n ??  yêu.

Cu?c ??i r?t ng?n ng?i và chúng ta không bao gi? có ?? th?i gian cho nh?ng con tim ??ng c?m.  Hãy nhanh chóng yêu ?i! Hãy nhanh chóng k?t tình thân ái.

S? r?t là ?au ??n khi b?n yêu m?t ng??i nào ?ó mà không ???c ?áp l?i. Nh?ng còn ?au ??n h?n khi b?n yêu m?t ai ?ó mà không ?? d?ng c?m ?? nói cho ng??i ?ó bi?t b?n ?ã yêu ng??i ?ó nh? th? nào.

Có th? chúng ta s? ph?i g?p m?t vài ng??i nào ?ó, nh?m m?t vài l?n nh? v?y tr??c khi g?p ?úng ng??i mình yêu, và b?n ph?i trân tr?ng vì ?i?u ?ó.

Tình yêu là khi b?n l?y ?i t?t c? m?i ?am mê, cu?ng nhi?t, lãng m?n mà cu?i cùng b?n v?n bi?t r?ng mình v?n luôn nh? v? ng??i ?y.

S? r?t bu?n khi b?n g?p m?t ai ?ó mà b?n cho r?ng vô cùng có ý ngh?a ??i v?i b?n, ch? ?? cu?i cùng b?n nh?n ra tình c?m ?ó s? ch?ng bao gi? ???c ?áp l?i và b?n là ng??i ph?i ra ?i. Nh?ng khi m?t cánh c?a ?óng l?i, m?t cánh c?a khác l?i m? ra. Ði?u b?n c?n làm là thôi không ch? ??i n?i cánh c?a ?ã ?óng, hãy tìm m?t cánh c?a khác ?ang m? ra cho chính mình.

Comments are closed.