Hinh anh dep c?a ngày l? Halloween

by duynamdang

L?ch s? và Ý ngh?a ngày l? Halloween
Ngày cu?i cùng c?a tháng M??i d??ng l?ch là ngày Halloween. ?ây là m?t l? h?i b?t ??u vào bu?i chi?u t?i ngày 31-10 cho t?i 12 gi? ?êm. Trong d?p này,  hinh anh dep tr? em và thi?u niên ???c m?c “y ph?c Halloween”  ?? ?i ??n t?ng nhà, gõ c?a ?? nh?n k?o và chúc t?ng… Theo t?c l?, các em nh? th??ng c?m theo l?ng ?èn làm b?ng v? qu? bí ngô ???c ??c theo hình m?t ng??i ?? ánh sáng xuyên ra ngoài…Nh?ng cu?c h?i hè vui ch?i trong ?êm Halloween th??ng xoay quanh các ?? tài nh? chuy?n may r?i trên ??i, các chuy?n k? v? hinh anh dep c?a ma qu? và phù th?y nên các b?n tr? và tr? em r?t yêu thích….

Ngu?n g?c ch? Halloween:

Thánh L? ???c truy?n gi?ng vào ngày này g?i là Allhallowmas. Th?i gian ?êm tr??c ngày “Các Thánh” (hay Ch? Thánh) ?ã ???c xem nh? là All Hallows Eve hay Halloween. Nguyên ngh?a ch? “Hallow” là Thánh. Halloween là l?i vi?t t?t c?a ch? “All halows’ Evening.”

Các t?p t?c trong ngày Halloween

“Trick Or Treat” ?ây là sinh ho?t chính c?a h?u h?t tr? em và thi?u niên t?i Hoa K? trong ?êm Halloween.
“Trick” nguyên ngh?a là: ?ánh l?a, trò ch?i tinh ma ngh?ch ng?m: “Treat” là ti?p ?ón, ??i x? t? t?, ti?p ?ãi. Các em nh? và thi?u niên, thanh niên hóa trang v?i áo qu?n và m?t n? hinh anh dep ma qu?, r?i c?m l?ng ?èn ?i t? nhà này sang nhà khác trong xóm, gõ c?a và nói “trick or treat.” Câu này có ngh?a là: “N?u mu?n chúng tôi không ch?i x?u thì hãy ?ãi chúng tôi cái gì ?i.” Thông th??ng nh?ng ng??i láng gi?ng luôn luôn mu?n tránh vi?c “trick” ngh?a là ch?i ?òn ?ánh l?a nên th??ng ti?p ?ón (treat) chúng b?ng k?o và trái cây v?i  (theo t?c l? có nhét ??ng ti?n ? bên trong).
Bi?u t??ng chính c?a ?êm “Halloween” là cái ?èn l?ng c?a chàng Jack – “Jack-ó-lanterns.” Các bi?u t??ng ph? là phù th?y, hinh anh dep ma qu? và mèo ?en.

Truy?n Thuy?t V? Halloween

Theo truy?n thuy?t c?a n??c Ái Nh? Lan (Ireland) thì t? ng? “Jack-ó-lanterns” ??n t? m?t ng??i có tên là Jack. Jack là m?t chàng thi?u niên ?ã ch?t nh?ng linh h?n không ???c phép vào Thiên ?àng vì lý do: lúc s?ng, anh ta v?n là m?t ng??i tham lam, b?n x?n, th??ng c?t gi?u ti?n b?c, keo ki?t không h? b? thí cho ai m?t chút gì. Th? nh?ng anh ta l?i c?ng không th? vào ??a Ng?c vì lúc còn s?ng anh ta ?ã t?ng ch?i ?ùa v?i ma qu?, nên qu? không b?t anh.
Chuy?n k? r?ng: m?t hôm có con qu? ??n qu?y phá m?t vùng dân c?, ch?ng may b? báo ??ng, ng??i ta ??n c?u c?u các v? tu s? ?em các v?t thánh ??n “y?m” và “khóa các c?a” ra vào. Th? là con qu? b? b?t… Jack ?ã nh?n ra ?ó là con qu? th??ng vui ?ùa v?i mình và Jack ?ã tìm cách g? v?t “y?m ma qu?” m? ???ng cho qu? ch?y thoát.?? ??n ?n c?u m?ng, qu? h?a v?i Jack là s? không b?t h?n Jack v? ??a Ng?c. Do ?ó, khi Jack ch?t vì m?t tai n?n, h?n Jack b? Thiên ???ng t? ch?i. Jack li?n tìm ??n ??a Ng?c, nh?ng qu? không cho vào… vì l?i h?a tr??c. Th?y Jack l?nh lùng kh? s?, qu? bèn l?y m?t ít than h?ng ? ??a Ng?c b? vào trong ru?t m?t qu? bí ngô và ??a cho Jack ?? s??i ?m… trên ???ng tr? l?i tr?n gian. ?? cho không khí thông vào nuôi l?a, Jack ph?i ??c th?ng qu? bí ngô.. và ánh l?a t? trong ?ã chi?u ra soi sáng n?o ???ng lang thang c?a Jack. Có l? Jack ph?i c?m ?èn ?i lang thang trên m?t ??t cho ??n ngày phán xét cu?i cùng c?a nhân lo?i.

Ngày Halloween b?t ngu?n t? ?âu?
L? h?i Halloween ngày nay b?t ngu?n t? dân t?c Celt, là m?t dân t?c s?ng cách ?ây h?n 2,000 n?m trên các vùng ??t bây gi? là Anh qu?c, Ái Nh? Lan và mi?n B?c n??c Pháp.
Dân t?c Celt b?t ??u n?m m?i vào ngày 1 tháng 11 D??ng L?ch v?i nh?ng  anh dep. M?t l? h?i ???c c? hành vào ?êm tr??c n?m m?i ?? vinh danh v? th? lãnh ?ã quá c? là Samhain. Ngày l? h?i này báo hi?u s? b?t ??u c?a mùa l?nh, c?a nh?ng ngày t?i t?m th??ng ???c liên k?t v?i s? tàn t? và s? ch?t c?a loài ng??i. Dân t?c Celt tin r?ng Samhain cho phép nh?ng linh h?n ng??i ch?t ???c tr? v? nhà trên tr?n gian vào ?êm hôm ?ó.

Vào n?m 43 (Tây l?ch k? nguyên), ng??i La Mã chinh ph?c vùng ??t c?a dân t?c Celt và cai tr? kho?ng 400 n?m (vùng này bây gi? là Anh Qu?c). Trong giai ?o?n này có hai l? h?i Samhain c?a dân t?c Celt. M?t trong hai l? ?ó là F?ALIA ???c c? hành vào cu?i tháng M??i ?? vinh danh nh?ng ng?òi ?ã ch?t, l? th? hai dành cho Pomona, n? th?n La Mã v? cây và qu?. Có l? vì n? th?n Pomona mà qu? táo (apple) ?ã ???c k?t h?p vào l? h?i Halloween. Sau ngày l? Ch? Thánh, t?i Anh Qu?c, còn có ngày “Các vong h?n” vào m?ng 2 tháng 11. T?i Anh Qu?c, Halloween ?ôi khi ???c g?i là Nutcrack Night or Snap Apple Night vì anh dep m?i ng??i trong gia ?ình ng?i quanh lò s??i k? chuy?n và ?n ??u ph?ng rang ho?c nhai “táo”.
Vào ngày “Các vong h?n,” nh?ng ng??i nghèo ?i “kh?t th?c cô h?n” (went-a-souling) và h? s? ???c b? thí bánh trái g?i là “soul cakes” (bánh vong h?n) ?? h? h?a là s? c?u nguy?n cho “các vong h?n.”
Halloween ??n M? do nh?ng di dân ??u tiên, ?a s? ??n t? Anh Qu?c và m?t s? t? các vùng thu?c dân t?c Celt, h? ?ã ?em qua M? khá nhi?u phong t?c khác nhau. Nh?ng vì nhi?u lý do, mãi ??n th?p niên 1800 m?i tr? thành t?c l? ???c nhi?u ng??i h??ng ?ng.Vào gi?a th? k? 19, t?c l? “trick or treat” ch?a ???c ph? bi?n ? các thành ph? l?n vì ? nh?ng n?i này “hàng xóm láng gi?ng” h?u nh? không có; nhi?u ng??i ? c?nh nhau mà không quen bi?t nhau, cho nên Halloween ?ôi khi gây ra nh?ng s? vi?c tai h?i. Ngày nay, nhi?u c?ng ??ng, nhi?u t? ch?c ?ã ??ng ra b?o tr? các t?c l? vui ch?i c?a ngày Halloween, nên nó ?ã tr? thành m?t ngày l? h?i anh dep r?t ???c chào ?ón c?a thi?u niên và m?t s? thanh niên.

Ý Ngh?a C?a Ngày Halloween
Ý ngh?a giáo d?c
Hành ??ng và cu?c ??i c?a Jack ?ã tr? thành nh?ng kinh nghi?m ?? tu?i tr? rút ra m?t bài h?c làm ng??i, ?ó là:
S?ng không nên tham lam, b?n x?n, keo ki?t
Ph?i có lòng bác ái, t? bi, bi?t giúp ?? k? khó kh?n
Không nên ch?i ?ùa v?i ma qu?. Ma qu? hi?u theo ngh?a bóng là nh?ng trò l?a l?c, ?e d?a, làm cho ng??i khác s? hãi, nh?ng vi?c làm tinh quái do trí thông minh và t??ng t??ng c?a tu?i tr? sáng t?o ra có khi làm h?i ??n con ng??i ng??i, ??n xã h?i… Ch?i ?ùa, giao du v?i ma qu? s? d? b? cám d? ?i vào ???ng t?i t?m và t?i l?i.Tuy nhiên, chuy?n anh chàng Jack trong ?êm Halloween c?ng ghi nh?n m?t thái ?? sòng ph?ng c?a qu?, ?ó là “ân ??n, oán tr?” và “gi? l?i h?a.” Dù r?ng s? “gi? l?i h?a” này ?ã làm cho Jack r?i vào thân ph?n cô h?n lang thang v?t v??ng không ch?n n??ng thân. ??i v?i các xã h?i Âu, M? Halloween ?ã tr? thành l? h?i vui ch?i h?ng n?m cho tr? em và c? ng??i l?n. Ít ng??i quan tâm tìm hi?u ý ngh?a nhân b?n c?a ngày l? ??c bi?t này.

Ý Ngh?a nhân b?n:

N?u ?ào sâu h?n, có l? s? tìm th?y tính cách nhân b?n trong câu chuy?n. Th? ??t câu h?i: t?i sao d??i ánh sáng khoa h?c và k? thu?t mà các n??c Âu, M? v?n dành m?t ngày l? h?i cho ng??i c?a ng??i “cõi Âm, Ma và Qu?” mà ??i di?n là chàng Jack?
Jack là nhân v?t t??ng t??ng nh?ng ?ã th?c s? hi?n thân trong cu?c ??i, trong thân ph?n làm ng??i… mà l?i là m?t ng??i cô ??n. Khi ch?t, Jack tr? thành cô h?n, không ch? dung thân… Thiên ?àng và ??a Ng?c ??u t? ch?i! Truy?n th?ng l? h?i Âu M? ?ã dành cho Jack m?t ngày. M?t ngày ???c tr? l?i v?i cõi d??ng. Trong ngày ?ó, Jack có th? s?ng vui ch?i tho?i mái, vì ng??i s?ng ?ã hóa trang thành ma qu? ?? linh h?n Jack có ch? trà tr?n vào cho ?? cô ??n l?nh giá. ?ây là ý ngh?a nhân b?n c?a l? h?i Halloween.
V?i ý ngh?a nhân b?n này, ngày l? Halloween và R?m tháng B?y Âm l?ch c?a n??c ta có th? xem nh? là ngày hai cõi Âm, D??ng h?i ng? trong ni?m th??ng c?m bao la…

Comments are closed.