Ph? n? th?c t?, ?àn ông phát cu?ng

by duynamdang

Cái t?a c?a cu?n ti?u thuy?t th?t ??c bi?t, lôi cu?n ??c gi?. Tôi ch?a t?ng ??c tác ph?m nào c?a Trang nh?ng vì cái t?a ?n t??ng nên tôi l?u tâm. Và có l? ?i?u khi?n tôi quy?t ??nh dành l?y cu?n sách ?y cho riêng mình b?i tôi tâm ??c m?t câu ? ngay trang bìa ‘Ph? n? không th? không h?nh phúc’!

“Ph? n? th?c t?, ?àn ông phát cu?ng” là m?t trong nh?ng tác ph?m bán ch?y nh?t c?a n? nhà v?n Trang Trang, do d?ch gi? Tr?n Qu?nh H??ng (d?ch gi? cu?n “Anh có thích n??c M? không”) chuy?n ng?  sang ti?ng Vi?t.

“Ph? n? th?c t?, ?àn ông phát cu?ng” k? v? câu chuy?n c?a Phùng Hy, m?t ng??i ph? n?  ?ã h?t lòng vì gia ?ình, nh?ng r?t cu?c l?i không có h?nh phúc. Cu?c hôn nhân v?i ?i?n ??i V? k?t thúc trong n?i ?au ??n ê ch?, cô g?p l?i ng??i yêu c? là Ph? Minh Ý trong hoàn c?nh h?t s?c éo le,  nh?ng gì ??p ?? c?a quá kh? ?ã hoàn toàn v? v?n trong hi?n th?c. Phùng Hy ?ã l?a ch?n cách s?ng th?c t? và tích c?c, cô gi?m béo, chuyên tâm trong s? nghi?p. Và r?i cô g?p M?nh Th?i, m?t ng??i ?àn ông k? l?, anh ?ã giúp cô l?y l?i s? t? tin, là ch? d?a ?m áp c?a cô. Lúc ?ó, t?t c? nh?ng ng??i ?àn ông xung quanh ??u nh?n ra giá tr? c?a cô, c? ng??i ch?ng c? t? b?c ?i?n ??i V?, ng??i yêu c? Ph? Minh Ý. Nh?ng h?nh phúc ch?ng có ???c d? dàng, Phùng Hy b? cu?n vào vòng xoáy c?a ??u ?á quy?n l?c, ti?n tài và tình yêu. Ng??i ph? n? ?y m?t l?n n?a ph?i ??u tranh ?? gi? l?y h?nh phúc.

Tác ph?m ?ã x??ng lên t? t??ng “Ph? n? không th? không h?nh phúc”, tr? thành cu?n sách dành riêng cho ph? n? , ??c bi?t là nh?ng ph? n? t?ng th?t b?i trong tình yêu và hôn nhân.

?ây là tác ph?m hay và nhi?u ý ngh?a vi?t v? nhi?u khía c?nh khác nhau c?a ng??i ph? n?  và ?ã ???c ??c gi? n?  trong và ngoài n??c r?t ?a thích.

Comments are closed.